Skanderborg Dyrehave, NightChamp 2, H60  (18-11-2021) Skanderborg Dyrehave, NightChamp 2, H60  (18-11-2021)