Stenholt, IFK, bane 2 (08-03-2022) Stenholt, IFK, bane 2 (08-03-2022)